Aukční podmínky a průběh aukce

Aukční podmínky a průběh aukce

 

 1. Web www.radmila-mesicova.cz, provozovaném Radmilou Měsícovou (dále též Poskytovatel aukčního prostředí nebo Poskytovatel) zajišťuje možnost využití aukčního portálu a administraci aukcí na tomto portále. Jejím posláním je umožnit a rozšiřovat možnosti prodeje tímto moderním způsobem, který umožňuje pohodlně a bez nátlaku kupujícím v rámci aukčního jednání nabídnout kupní cenu prodávajícímu za předmět aukce.
 2. Všichni zájemci o koupi předmětu aukce jsou povinni v rámci své registrace na aukčním a dražebním portálu www.radmila-mesicova.cz  uvést úplné a pravdivé údaje. Stejně tak vyhlašovatel aukce resp. prodávající má povinnost uvádět pravdivé údaje o předmětu aukce. Za pravdivost a úplnost informací odpovídá jak zájemci resp. dražiteli, tak i provozovateli portálu www.radmila-mesicova.cz v rozsahu jimi deklarovaných údajů. Poskytovatel aukčního prostředí neodpovídá za správnost a úplnost těchto údajů, avšak v rámci možností je může ověřovat a v případě zjištění nesrovnalostí může uvést údaje do řádného stavu.
 3. Aukčním jednáním vznikají závazky mezi Vyhlašovatelem aukce resp. prodávajícím a zájemcem resp. dražitelem. Tyto závazky jsou popsány v aukční vyhlášce  a zejména dražitelé se přihlášením do aukce a zavazují případné závazky splnit. Vymáhání takových závazků mohou obě strany činit vůči sobě, v žádném případě však nemohou plnění jakýchkoliv závazků případně vzniklou újmu nárokovat vůči Poskytovateli aukčního prostředí. Poskytovatel aukčního prostředí neodpovídá za jakékoliv závazky vzniklé v rámci aukčního jednání.
 4. Vyhlašovatel aukce resp. prodávající je oprávněn stanovit podmínky a požadavky na způsob prodeje a znění nebo ustanovení kupní smlouvy v aukční vyhlášce. Vítěz aukce je povinen respektovat tyto podmínky a je povinen k nim přistoupit. Pokud nebude uvedena podstatná náležitost, která je nutná pro realizaci prodeje, jsou obě strany povinny akceptovat obvyklé znění nebo řešení této situace, přičemž má přednost obecně užívaný způsob řešení a ochrana zájmů prodávajícího.
 5. V případě rozporu nebo možnosti odlišného výkladu v textech uvedených v souvisejících dokumentech nebo textech na portálech mají vždy přednost ustanovení v Aukční vyhlášce, Popisu průběhu aukce, následně Slovníčku pojmů.
 6. Při neúspěšné nebo zmařené aukci může na pokyn vyhlašovatele aukce dojít k vypsání nové aukce za stejných nebo i jiných podmínek. O využití institutu Vítěze v pořadí je povinen vyhlašovatel nebo Poskytovatel aukčního prostředí informovat pouze dražitele, kterého se tento institut Vítěze v pořadí týká.
 7. Způsob provedení aukce
  Aukce bude provedena prostřednictvím elektronického dražebního portálu www.radmila-mesicova.cz. Aukcí se pro účely tohoto jednání rozumí výběr kupujícího nabízejícího nejvyšší kupní cenu, která bude nabídnuta jako nejvyšší podání činěné formou příhozů (přihazování částek na poslední nabídnutou cenu) a následné zprostředkování příležitosti uzavřít kupní smlouvu k předmětu aukce mezi Vyhlašovatelem a vítězem aukce. Příhozy v aukci nesmějí být nižší než minimální příhoz. Horní hranice příhozu není omezena. Příhoz může být učiněn pouze registrovaným a připuštěným účastníkem prostřednictvím portálu www.radmila-mesicova.cz. Účastník zodpovídá za výši příhozů.
 8. Podmínky účasti v aukci
  Aukčního jednání se může zúčastnit každá právnická nebo fyzická osoba na území ČR, dále jen Dražitel. Dražitel je povinen splnit podmínky aukce. Dražitel je povinen splnit tyto podmínky stanovené Vyhlašovatelem a Poskytovatelem aukčního prostředí:

  1.  Provést registraci na portále www.radmila-mesicova.cz  (pouze pokud registraci ještě nemá)
  2. V případě změn osobních nebo firemních údajů již zaregistrovaného uživatele je možné zaslat žádost o změny na e-mail info@radmila-mesicova.cz. Provozovatel neodpovídá za případné změny osobních nebo firemních údajů účastníka, který si o změny nezažádal. O změny je možné žádat pouze z ověřeného e-mailu uživatele.
  3. Přihlásit se do dražby kliknutím na tlačítko „Vložit nabídku“ na webové stránce detailu aukce na portále radmila-mesicova.cz.
 9. Listinná autentizace (ověření totožnosti), resp. její elektronická konverze není pro účely tohoto aukčního jednání vyžadována. Přihlášením do aukčního jednání (kliknutím na tlačítko „Vložit nabídku“ na detailu aukce) vyjadřuje Dražitel souhlas se všemi podmínkami aukce, včetně podmínek v dokumentu Definice užitých pojmů a Průběh aukce, zároveň také sděluje a deklaruje svoji roli, ve které se chce aukce zúčastnit a také do jakého typu vlastnictví chce případně jako vítěz aukce předmět aukce nabýt a že údaje, jím uvedené v jeho účtu na portále radmila-mesicova.cz, jsou pravdivé a úplné a tím dochází k autentizaci dražitele pro účely této aukce. Dále tímto přihlášením do aukčního jednání vyjadřuje, že si je vědom závazků, které mu vzniknou jako vítězi aukce, případně jako dalšímu Dražiteli v pořadí, který se stal Vítězem v pořadí dle této aukční vyhlášky, zejména uhradit nabídnutou cenu vyhlašovateli a služby Poskytovatele portálu. Rovněž přihlášením do aukčního jednání prohlašuje a stvrzuje, že se dostatečně seznámil s fyzickým i právním stavem předmětu aukce tak, aby jeho podání (nabízená cena) bylo učiněno na základě dostatečné informovanosti Dražitele a že poskytnuté dokumenty (zejména tato aukční vyhláška) jsou pro jeho účast a činění podání v aukci dostačující, dále že si je řádně přečetl, rozumí jim a bez výjimky s nimi souhlasí a nemá žádné připomínky. V tomto smyslu upozorňujeme dražitele a zájemce, že Odhad obvyklé tržní ceny předmětu aukce je pouze orientační, dražitel si sám udělá svůj názor na hodnotu předmětu aukce.
 10. Postup po vítězství v aukci
  Portál radmila-mesicova.cz označí vítěze aukce v protokolu o provedeném jednání, a to jeho identifikačním číslem v aukci. Tento vítěz je svým podáním (nabídnutou kupní cenou) vázán a má povinnost uzavřít kupní smlouvu a uhradit kupní cenu v penězích (korunách českých) ve Lhůtě pro odkoupení, která je uvedena v počtu dnů, jak je uvedeno v dražební nebo aukční vyhlášce „Lhůta pro odkoupení“, a to počínaje ode dne ukončení aukčního jednání (dále též lhůta). Po marném uplynutí této lhůty, tedy neuhrazením kupní ceny a nepřistoupením k podpisu kupní smlouvy v této lhůtě, ztrácí vítěz aukce nárok na koupi předmětu aukce. Jiná forma plnění mimo peněz není přípustná, pokud se na ní Vyhlašovatel a Dražitel nedohodnou. Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout způsob plnění, který by byl nestandardním anebo by generoval riziko neuhrazení celé nabídnuté kupní ceny. V takovém případě jsou vítěz i vyhlašovatel povinni využít jiná dostupná běžně používaná řešení pro úhradu kupní ceny. Pokud vítěz nesplní svoji povinnost uhradit kupní cenu a uzavřít kupní smlouvu ve lhůtě, není vyhlašovatel vůči vítězi ničím nadále vázán a může nabídnout předmět aukce ke koupi jinému zájemci. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kupní smlouvu neuzavřít a to v případě, že pozbude právo s předmětem aukce nakládat, případně když nebude možné z výtěžku aukce případně z jiných důvodů uspokojit práva případných věřitelů. Totožnost vítěze aukce je dána údaji obsaženými v uživatelském účtu založeném na portále radmila-mesicova.cz  a způsobem přihlášení do aukčního jednání. Pokud Dražitel prokáže plnou mocí, že dražil za jiného, může se souhlasem Vyhlašovatele aukce i Dražitele předmět aukce na základě dohody nabýt i třetí osoba. Každý přihlášený účastník aukce souhlasí a dává pokyn k tomu, aby pokud se stane Vítězem aukce nebo Vítězem v pořadí, Poskytovatel předal všechny osobní a kontaktní údaje ihned po ukončení aukce, jak je poskytli dražitelé při registraci, vyhlašovateli aukce a majiteli předmětu aukce, aby je tito mohli za účelem vypracování dokumentů a dojednání dalších podmínek převodu předmětu aukce kontaktovat a dokumentaci připravit.
 11. Důvody k upuštění od aukce
  Od aukčního jednání může být upuštěno v těchto případech:
  – vyhlašovatel pozbude právo předmět aukce prodat
  – dojde k významné změně právního nebo fyzického stavu předmětu aukce
  – poskytovatel může od aukce z jakéhokoliv důvodu upustit, a to zejména z důvodu porušení povinností na straně vyhlašovatele nebo z důvodu odůvodněných pochybností, v takovém případě je povinen upuštění odůvodnit
  – pokud vyjde najevo, že předmět aukce nemohl být z jiného důvodu prodán formou této elektronické aukceV případě, že bude upuštěno od aukce, budou zájemci informováni včetně odůvodnění prostřednictvím aukčního prostředí radmila-mesicova.cz  nebo na jejich e-mail, či jiným vhodným způsobem. Pokud některá z výše uvedených skutečností vyjde najevo po ukončení aukce, je důvodem pro oprávněné odstoupení od povinnosti  uzavření kupní smlouvy Vyhlašovatelem i Vítězem aukce. V takových případech jsou si strany povinny vrátit poskytnutá plnění a dále vůči sobě nemají žádných dalších nároků či pohledávek.
 12. Podmínky převodu (a kupní smlouva) 
  Vyhlašovatel aukce si vyhrazuje právo požadovat po vítězi aukce takový způsob úhrady kupní ceny, textaci kupní smlouvy a součinnost, který je slučitelný s obecně platnými právními normami a zvyklostmi při převodu movitého a nemovitého majetku, zejména s ohledem na nutnost vypořádání závazků.  Předmět aukce bude kupujícímu řádně protokolárně předán se všemi podklady, které jsou k dispozici, nejpozději do pracovních 30 dnů ode dne uhrazení celé kupní ceny a podpisu kupní smlouvy. Vítěz aukce je povinen si je v této lhůtě převzít. Pokud tak neučiní, mají se za převzaté a riziko škod přechází na vítěze aukce nejpozději uplynutím této lhůty.
 13. Závěrečná ustanovení
  Základním smyslem aukce je zprostředkovat příležitost majiteli předmětu aukce a vítězi aukce uzavřít kupní smlouvu za podmínek definovaných v Aukčních dokumentech a za nejvyšší cenu nabídnutou dražitelem, resp. Vítězem anebo Vítězem v pořadí. Pokud vznikne nejasnost nebo neúplnost, bude situace vykládána podle tohoto základního smyslu jednání. Vyhlašovatel aukce, je-li odlišný od majitele předmětu aukce, zodpovídá za to, že jedná v souladu a na základě vůle majitele předmětu aukce, přičemž Poskytovatel portálu není za toto zodpovědný. Každý účastník má možnost se informovat na způsob přihlášení, připuštění, průběh aukce i následné povinnosti v případě vítězství v aukci na tel. čísle 773 515 113 – vyřizuje Radmila Měsícová. Účastníkům, kteří nesplnili prokazatelně podmínky pro účast v aukci v termínech uvedených v této aukční vyhlášce, nemusí být umožněno se aukce zúčastnit. V případě sporné situace (např. prokazatelně odeslaná záloha, ale nezaúčtovaná bankou na straně Poskytovatele) si vyhrazuje Poskytovatel právo účastníka nepřipustit.Vedle této vyhlášky je v sekci dokumenty u detailu aukce k dispozici dokument Definice užitých pojmů a Průběh aukce. Přihlášením do aukce a splněním podmínek aukce vyjadřuje dražitel s těmito souhlas.Poskytovatel aukčního prostředí si vyhrazuje v odůvodněných případech právo na změnu podmínek aukce, je však o tom povinen na webové stránce v detailu aukce účastníky aukce před zahájením aukce informovat.

 

Ve smyslu zákona č. 378/2015 Sb má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

Platné od 01.04.2024, Radmila Měsícová – Žižkova 24, Krnov 794 01